JAK ZNALEŹĆ PRAWNIKA DO SPRAWY FRANKOWEJ?

Frankomat

Rok 2008 okazał się być wielkim szałem akcji kredytowej banków udzielających kredytów na prawo i lewo. Ci, którzy nie posiadali zdolności kredytowej do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w polskiej walucie (PLN) zachęcani byli do zaciągnięcia zobowiązania w walucie obcej (kredytu walutowego), ewentualnie indeksowanego lub denominowanego. Zazwyczaj walutą kredytu lub indeksacji czy denominacji był frank szwajcarski (CHF). Z tego artykułu dowiesz się podstawowych informacji o kredycie frankowym, dlaczego umowa z bankiem może być nieważna, a także, dlaczego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika idąc na batalię z bankiem, który łatwo skóry nie sprzeda.

CO TO JEST KREDYT FRANKOWY?

Produktem tym potocznie nazywamy produkt finansowy oferowany przez bank a zaciągnięty z udziałem w nim czynnika, jakim była waluta franka szwajcarskiego (CHF)..

RODZAJE KREDYTÓW FRANKOWYCH

Kredyt walutowy
To kredyt, w którym zarówno kwota kredytu, jak i jego wypłata wyrażona jest w walucie obcej, podobnie wyrażane jest wówczas saldo zadłużenia.
Kredyt indeksowany
To taki kredyt, w którym kwota kredytu wyrażona jest w rodzimej walucie, wypłata również, ale kwota zadłużenia wyrażana jest we frankach, kwota do spłaty wyliczana jest na podstawie kursu waluty obcej.
Kredyt denominowany
bardzo podobny do kredytu indeksowanego, jednak z tą małą różnicą, że kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej.

KUSZENIE KREDYTOBIORCÓW

Konsumenci zachęcani byli do kredytów frankowych, ponieważ wówczas osiągali wyższą zdolność kredytową niż w złotówkach. Zazwyczaj zapewniani byli o stabilnym kursie franka szwajcarskiego, za którym stał Szwajcarski Bank Centralny. Stabilność waluty wynikała również z faktu, że kurs franka szwajcarskiego był wówczas uzależniony od kursu dolara amerykańskiego, który nie doświadczał gwałtownych wahań kursowych. Historyczne kursy franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki zdawały się przekonywać o bezpieczeństwie produktu, a zatem i korzystnej ofercie banku.

JK BANKI USTALAŁY KURSY FRANKA SZWAJCARSKIEGO?

Większość tzw. umów frankowych nie zawierało informacji o sposobie ustalania kursu wymiany franka szwajcarskiego. W praktyce banki stosowały własne tabele opracowywane niezależnie od woli i wpływu konsumenta. Istotne jest to, że nie wiedział on nawet, jak ten kurs będzie liczony.

CZY FRANK SZWAJCARSKI BYŁ BEZPIECZNY?

Patrząc na kursy franka szwajcarskiego poprzedzającego zawarcie umowy kredytowej z pewnością można było odnieść takie wrażenie. Dopiero po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego, który uwolnił kurs franka szwajcarskiego od kursu dolara amerykańskiego znacznie wzrósł.
1 K
Tyle spraw
1 %
Skuteczność
1
czas
1
Premium

RYZYKO WALUTOWE

Przy zawieraniu umowy frankowej istotne było, w jaki sposób banki spełniały swój obowiązek informacyjny dotyczący pouczenia o ryzyku walutowym. Zważywszy, że banki raczej zachwalały swoje produkty, a pośrednikom zależało na udzieleniu jak największej ilości kredytów, ponieważ od tego zależało ich wynagrodzenie prowizyjne, trudno przypuszczać, aby konsument był w pełni świadomy grożącego mu ryzyka. Powinien mieć on pełną świadomość, że w razie wahania kursów walut jego miesięczne zobowiązanie kredytowe może sięgnąć niebotycznych rozmiarów. Tak zresztą się dzieje, gdyż wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że kredytobiorcy spłacili horrendalnie wysoką kwotę odsetek, a jedynie nieznacznie swój kapitał.

CZYM SĄ ABUZYWNE POSTANOWIENIA UMOWNE?

W polskim systemie prawnym istnieje zakaz stosowania wzorców umownych wobec konsumentów, które zawierają abuzywne postanowienia. To takie klauzule umowne, na które konsument przy zawieraniu umowy nie miał wpływu, a które w niekorzystny sposób kształtują sytuację konsumenta. Typowym przykładem takiego postanowienia jest zawyżenie prowizji z tytułu udzielenia pożyczki (przykładowo kwota kredytu 5.000 zł, prowizja za jego udzielenie również 5.000 zł). Takie postanowienia nie wiążą konsumenta, a w przypadku sporu sądowego, ten ma obowiązek badać umowę pod kątem abuzywnych klauzul z urzędu.

ABUZYWNE POSTANOWIENIE W UMOWIE FRANKOWEJ

Frankomat

Głównym zarzutem do umowy frankowej zawartej z konsumentem jest brak wskazania w umowie mechanizmu ustalania kursu franka szwajcarskiego. W tej sytuacji bank mógł dowolnie ustalić jego wysokość. Nawet jeśli nie nadużywał swojego uprawnienia, to w dalszym ciągu w całym okresie trwania umowy posiadał taką możliwość. Dlatego chcąc unieważnić swoją umowę frankową należy przede wszystkim odwołać się do tej kwestii. Istotne jest również, że sąd oceniając umowę winien wziąć pod uwagę jej treść w momencie zawarcia umowy, a nie treść zmienioną ewentualnym aneksem do umowy.

NIE WARTO RYZYKOWAĆ

Oczywiście możesz sam wystąpić z pozwem przeciwko bankowi, jednak nie będąc obeznanym z procedurą cywilną możesz narazić się na poniesienie wysokich kosztów przy oddaleniu powództwa. Pamiętaj, że o ile banki stosowały wzorce umowne w umowach frankowych, to nie wszystkie one są identyczne. Różnią się niuansami, o których możesz nie wiedzieć, a które diametralnie mogą zmienić ocenę sytuacji prawnej.
Ethical infraction

SKUTKI ABUZYWNYCH ZAPISÓW

Abuzywne zapisy umowne powodują, że nie wiążą one konsumenta. W niektórych przypadkach (zwłaszcza w umowie frankowej) może okazać się, że bez kwestionowanego zapisu umowa nie może nadal obowiązywać i dlatego może zostać uznana za nieważną. Jednak w tej sytuacji, jak podkreśla Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoich orzeczeń, to od konsumenta zależy, czy umowa zostanie uznana za nieważną, czy też nadal będzie zobowiązywać. Ma to chronić konsumenta przed niekorzystnym skutkiem uznania całej umowy za nieważną. W takim bowiem przypadku obie strony winny zwrócić sobie to, co nawzajem otrzymały. Traktujemy umowę tak jakby nigdy nie została zawarta.

CZY OPŁACA SIĘ WALCZYĆ O NIEWAŻNOŚĆ UMOWY?

Nie zawsze w interesie konsumenta jest uzyskanie stwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna. W zależności od sytuacji korzystniejsze może być uzyskanie kwoty kapitału nadpłacone, gdyby usunąć z umowy mechanizmy indeksacji do waluty obcej. W tym miejscu dobrze zwrócić się o profesjonalną poradę prawną. Specjaliści powinni wytłumaczyć, która opcja będzie najlepsza dla konsumenta w sporze z bankiem. Dowiesz się także, z jakimi kosztami wiąże się konkretnie sformułowane roszczenie, a także jakie ryzyko finansowe pociąga za sobą ewentualne przegranie sprawy.

WYNAGRODZENIE PRAWNIKA

Wynagrodzenie prawnika zależy od umowy. Możesz umówić się na wynagrodzenie typu success fee, a to znaczy, że zapłacisz ustalony procent w razie wygranej. Możesz też umówić się wynagrodzenie ryczałtowe, ewentualnie również za konkretny czas liczonymi godzinami za prowadzenie sprawy, opcjonalnie także za udział w rozprawie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNIKA

Wybierając kancelarię prawniczą do prowadzenia sprawy frankowej powinien zwrócić uwagę na członków zespołu. Chodzi o to, że najlepiej dla klienta, aby był to profesjonalny pełnomocnik w osobie radcy prawnego lub adwokata. Daje to gwarancję należytego wykonania przez niego obowiązków i rzetelnego prowadzenia sprawy. Wypływa to wprost z jego obowiązków, jakie nakłada ustawa o adwokaturze oraz ustawa o radcach prawnych. Jeżeli jednak na skutek zaniedbań takiego pełnomocnika przegrasz swoją sprawę, możesz pozwać tego pełnomocnika, jeżeli udowodnisz mu jego winę. Może to być na przykład bierna postawa procesowa wyrażająca się zaniechaniem złożenia odpowiednich wniosków dowodowych, co doprowadziło do oddalenia powództwa z uwagi na nieudowodnienie roszczenia. Adwokaci oraz radcowie prawni posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dlatego nie powinno martwić, czy będzie od kogo egzekwować swoją należność. Z kolei w przypadku nieprofesjonalnych kancelarii ochrona klienta jest mniejsza. Możesz nawet nie wiedzieć, że konkretna kancelaria prawnicza nie posiada prawników. Choć wydaje się to dziwne, to póki co jest dozwolone.

MAŁA CZY DUŻA KANCELARIA?

Wybierając kancelarię wyważ wielkość kancelarii oraz doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Z jednej strony duża kancelaria niemal daje rękojmię wygrania sprawy, powołując się na setki zakończonych spraw. Z drugiej strony w odróżnieniu do małej kancelarii, nie ma ona dla nas tak wiele czasu jak mała. Zatem indywidualne podejście może okazać się istotniejsze w sprawie, biorąc pod uwagę, że orzecznictwo w sprawach frankowych ewoluuje, a koncepcje roszczeń w tych sprawach różnią się między sobą. Co więcej sądy nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej w tych sprawach.